Naszą misją jest pomagać ludziom, poznawać się nawzajem, szukać zrozumienia w duchu tolerancji, bez względu na pochodzenie, tradycje, wyznanie   i przekonania, a szczególnie okazywać pomoc  obcokrajowcom, którzy budują swoje nowe życie wśród nas.

Cel Celem Fundacji jest realizacja następujących zadań:

1) pomoc w adaptacji cudzoziemców do życia i rozwoju w Polsce i krajach europejskich

2) integracja środowisk poprzez współpracę sektora publicznego z niepublicznym sektorem gospodarki, stowarzyszeniami działającymi w sektorze kultury, turystyki i sportu i innymi organizacjami i przedsiębiorcami,

3) wspieranie integracji międzykulturowej w różnorodnych jej formach

4) popularyzacja kultury, turystyki i sportu jako mechanizmów wzmacniania więzi rodzinnej i społecznej

5) działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów

6) organizacja wyjazdów i obozów integracyjno-rozwojowych, w tym dla dzieci z ubogich rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem

7) wspieranie działalności edukacyjnej, kulturalnej, społecznej

8) wspieranie rozwoju kontaktów międzykulturowych, promocji demokracji, poszanowania odmienności i tolerancji

9) aktywna promocja wzorców związanych z przestrzeganiem praw człowieka

10) rozwijanie kontaktów naukowych, kulturalnych

11) działalność z zakresu ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju i promowanie praktyk w tym zakresie

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a) Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji

b) Opiekę nad uczniami, studentami i osobami dorosłymi obcego obywatelstwa przebywającymi w Polsce

c) Konsultacje, tłumaczenia, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych dla cudzoziemców

b) Organizowanie imprez, festiwali, konkursów i akcji promocyjnych

c) Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą

d) Organizowanie konferencji, kongresów, spotkań, pokazów

e) Promocję miast i regionów świata

f) Upowszechnianie wiedzy o innych kulturach, obyczajach i tradycjach

g) Organizowanie akcji dla wsparcia i promocji ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju

h) Członkostwo w organizacjach o celach statutowych zbieżnych z celami Fundacji

i) Udział w konferencjach, kongresach, warsztatach, seminariach o tematyce integracji międzykulturowej, kultury, turystyki, ochrony środowiska i sportu

j) Organizację kursów i zajęć integracyjno-rozwojowych, w tym dla osób zagrożonych wykluczeniem