Informacje o Fundacji


Fundacja Eurointegracja ma na celu krzewienie idei  tolerancji, wzajemnego poznania ludzi i kultur, wymiany poglądów i doświadczeń, pomocy grupom o mniejszych szansach, zwłaszcza imigrantom, uchodźcom, tym, którzy potrzebują pomocy i wsparcia. Nasze działania w dużej mierze skierowane są do młodzieży oraz do seniorów, kładziemy duży nacisk na działania międzypokoleniowe.

Historia

Impulsem do założenia naszej Fundacji Eurointegracja była potrzeba udzielenia młodzieży z Ukrainy pomocy w adaptacji do życia w Krakowie. Stało się to na początku 2016 roku, kiedy do Krakowa przybyła duża grupa niepełnoletnich Ukraińców, uczniów szkół ponadpodstawowych, pozbawionych u progu samodzielności opieki rodziców, potrzebujących wsparcia w znalezieniu  odpowiedniej szkoły i internatu. Równocześnie, będąc miłośnikami wielokulturowości promowaliśmy twórczość szkockiego poety Roberta Burnsa,  inicjując wydarzenia kulturalne, m.in. Wieczerze Burnsa – Burn’s Supper, które łączą tradycje narodowe: poezję, taniec, muzykę ze szkocką haggis i whisky. W 2017 roku aktywnie  włączyliśmy się w nurt życia senioralnego, pokazując  osobom starszym, że przejście na emeryturę to wspaniała szansa na nowe, lepsze życie. Nasza pasja do podróży, historii sztuki, twórczości literackiej i dziennikarskiej zaowocowała szeregiem kreatywnych projektów, w wyniku których powstały artykuły prasowe, książki, filmy.  W 2020 roku, w warunkach pandemii, zrodził się nasz videoblog Pora Na Seniora, który pomaga być aktywnym i radosnym nie zważając na trudności życiowe. Co przyniesie ciąg dalszy? Jesteśmy pełni pomysłów i pełni entuzjazmu do ich realizacji.

Misja

Nasza misja to pomagać ludziom poznawać się nawzajem w duchu zrozumienia, bez względu na ich pochodzenie, rasę, wyznanie, a szczególnie pomoc  imigrantom, którzy układają sobie nowe życie wśród nas.

Cel

Celem Fundacji jest realizacja następujących zadań:

1) pomoc w adaptacji cudzoziemców do życia i rozwoju w Polsce i krajach europejskich

2) integracja środowisk poprzez współpracę sektora publicznego z niepublicznym sektorem gospodarki, stowarzyszeniami działającymi w sektorze kultury, turystyki i sportu i innymi organizacjami i przedsiębiorcami,

3) wspieranie integracji międzykulturowej w różnorodnych jej formach

4) popularyzacja kultury, turystyki i sportu jako mechanizmów wzmacniania więzi rodzinnej i społecznej

5) działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów

6) organizacja wyjazdów i obozów integracyjno-rozwojowych, w tym dla dzieci z ubogich rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem,

7) wspieranie działalności edukacyjnej, kulturalnej, społecznej

8) wspieranie rozwoju kontaktów międzykulturowych, promocji demokracji, poszanowania odmienności i tolerancji

9) aktywna promocja wzorców związanych z przestrzeganiem praw człowieka

10) rozwijanie kontaktów naukowych, kulturalnych

11) działalność z zakresu ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju i promowanie praktyk w tym zakresie

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a)Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji

b)Opiekę nad uczniami, studentami i osobami dorosłymi obcego obywatelstwa przebywającymi w Polsce

c)Konsultacje, tłumaczenia, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych dla cudzoziemców

b)Organizowanie imprez, festiwali, konkursów i akcji promocyjnych

c)Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą

d)Organizowanie konferencji, kongresów, spotkań, pokazów

e)Promocję miast i regionów świata

f)Upowszechnianie wiedzy o innych kulturach, obyczajach i tradycjach

g)Organizowanie akcji dla wsparcia i promocji ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju

h)Członkostwo w organizacjach o celach statutowych zbieżnych z celami Fundacji

i) Udział w konferencjach, kongresach, warsztatach, seminariach o tematyce integracji międzykulturowej, kultury, turystyki, ochrony środowiska i sportu

j) Organizację kursów i zajęć integracyjno-rozwojowych, w tym dla osób zagrożonych wykluczeniem


Zespół


 

Elżbieta Tomczyk Miczka

Prezes Zarządu, Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i PWSFTViT w Łodzi. Dziennikarka, podróżniczka, autorka kilkunastu przewodników. Działa społecznie w kilku organizacjach pozarządowych. Wykładowca akademicki, trener szkoleń. Licencjonowany pilot wycieczek z językiem rosyjskim, angielskim i francuskim. Videoblogerka, na kanale YOU TUBE prowadzi videobloga Pora Na Seniora.

 

 

Natalia Bako-Szczurowska

Wiceprezes Zarządu, Absolwentka Wydziału Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Licencjonowany przewodnik po Krakowie, tłumaczka języka rosyjskiego. Urodzona na Dalekim Wschodzie Rosji. Większość życia spędziła w Krakowie i na Podhalu, w Kościelisku. Działa na rzecz ochrony przyrody. Aktywnie uczestniczy w działaniach organizacji pozarządowych.

Jest edukatorem z zakresu historii sztuki, krajoznawstwa i wielokulturowości, prowadzi zajęcia z seniorami i młodzieżą.

 

Osoby kluczowe


 

Krystian Miczka

Doktor nauk humanistycznych, absolwent Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wykładowca akademicki. Licencjonowany pilot wycieczek. Działa aktywnie na rzecz organizacji pozarządowych. Sprawuje opiekę psychologiczną, jest edukatorem technik video i montażu, mentorem projektów z programu Erasmus + młodzież.

 

 

Olena Bondarenko

Ukraińska dziennikarka, przez kilka lat pracowała  w Ośrodku Polskiej Organizacji Turystycznej w Kijowie, obecnie mieszka w Krakowie. Jest tłumaczem symultanicznym ze znajomością języka  polskiego potwierdzoną egzaminem państwowym. Lubi spędzać wolny czas wędrując po górach.  Działa aktywnie na rzecz organizacji pozarządowych.

 

 

Mateusz Miczka

Mateusz Miczka

Edukator w tematyce IT, zagadnieniach socjologiczno – społecznych. Pracuje jako wolontariusz z młodzieżą i seniorami. Prowadzi zajęcia:  sztuczna inteligencja AI, programy graficzne, gry planszowe i terenowe. Mentor w projektach realizowanych z programu Erasmus +.

.

 

 

Tomasz Trybała

Tomasz Trybała

Edukator w tematyce IT i wielokulturowości. Pracuje jako wolontariusz z młodzieżą i seniorami. Specjalista w dziedzinach: projekty edukacyjno-rozwojowe, programy graficzne, gry planszowe i terenowe. Mentor w projektach realizowanych z programu Erasmus +.

 

 

Małgorzata „Luna” Drzał

Małgorzata „Luna” Drzał

Edukatorka – prowadzi zajęcia ruchowe i taneczne dla Seniorów oraz zajęcia z kultury hiszpańskiej. Tancerka, wokalistka, nauczycielka flamenco i tańca orientalnego, dyplomowany choreograf tańców ludowych, założycielka Krakowskiej Szkoły Flamenco „Almoraima”. Była wykładowcą flamenco na podyplomowych studiach choreograficznych na Uniwersytecie Rzeszowskim.

 


Statut


Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja nosi nazwę Eurointegracja, ustanowiona przez:

Elżbietę Tomczyk-Miczka i Natalię Bako-Szczurowską, zwane dalej Fundatorami, aktem notarialnym RepA nr 936/2016 w kancelarii notarialnej w Krakowie, przy Rynku Podgórskim nr 12/20, przed zastępcą notarialnym Gabrielą Świątek, zastępującą notariusza Andrzeja Mazura, w dniu 02.02.2016 roku.

Działa na podstawie przepisów polskiego prawa (w tym ustawy z dn. 6.04.1984 r. o fundacjach, Dz. U. Nr 21, poz. 97 z późn. Zm.) oraz niniejszego statutu.

  1. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§ 2

1. Fundacja ma osobowość prawną.

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw rodziny, pracy i polityki społecznej.

§ 3

1. Siedzibą Fundacji jest Kraków.

2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

  • Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
  • Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 4

1. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

2. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami oraz wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

Rozdział 2 

Cele, przedmiot i formy działania Fundacji

§ 5

Celem Fundacji jest realizacja następujących zadań:

1) pomoc w adaptacji cudzoziemców do życia i rozwoju w Polsce i krajach europejskich

2) integracja środowisk poprzez współpracę sektora publicznego z niepublicznym sektorem gospodarki, stowarzyszeniami działającymi w sektorze kultury, turystyki i sportu i innymi organizacjami i przedsiębiorcami,

3) wspieranie integracji międzykulturowej i międzypokoleniowej w różnorodnych jej formach

4) działania na rzecz osób w wieku starszym, seniorów i emerytów, wspieranie ich rozwoju fizycznego i psychicznego, zdrowia i dobrego samopoczucia, podniesienia jakości życia, popularyzacja zdrowego i aktywnego stylu życia Seniorów

5) działania na rzecz ochrony przyrody i środowiska, popularyzacja postaw proekologicznych , działania na rzecz praw zwierząt

6) działania na rzecz propagowania zdrowego stylu życia, świadomych postaw konsumenckich, promowania lokalnych produktów, tradycji i dziedzictwa

7)popularyzacja kultury, turystyki i sportu jako mechanizmów wzmacniania więzi rodzinnej i społecznej

8)działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów

9)organizacja wyjazdów i obozów integracyjno-rozwojowych, w tym dla dzieci z ubogich rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem,

10)wspieranie działalności edukacyjnej, kulturalnej, społecznej oraz artystycznej

11) działania na rzecz rozwoju obywatelskiego, pobudzania inicjatyw lokalnych, wspierania postaw prospołecznych

12)wspieranie rozwoju kontaktów międzykulturowych, promocji demokracji, poszanowania odmienności i tolerancji

13)aktywna promocja wzorców związanych z przestrzeganiem praw człowieka

14)rozwijanie kontaktów naukowych, kulturalnych

15) działalność z zakresu ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju i promowanie praktyk w tym zakresie

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

a)Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji

b)Opiekę nad uczniami, studentami i osobami dorosłymi obcego obywatelstwa przebywającymi w Polsce

c)Konsultacje, tłumaczenia, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych dla cudzoziemców

b)Organizowanie imprez, festiwali, konkursów i akcji promocyjnych

c)Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą

d)Organizowanie konferencji, kongresów, spotkań, pokazów

e)Promocję miast i regionów świata

f)Upowszechnianie wiedzy o innych kulturach, obyczajach i tradycjach

g)Organizowanie akcji dla wsparcia i promocji ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju

h)Członkostwo w organizacjach o celach statutowych zbieżnych z celami Fundacji

i) Udział w konferencjach, kongresach, warsztatach, seminariach o tematyce integracji międzykulturowej, kultury, turystyki, ochrony środowiska i sportu

j) Organizacja kursów i zajęć integracyjno-rozwojowych, w tym dla osób zagrożonych wykluczeniem

§ 7

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. Współdziałanie może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

Rozdział 3 

Organy Fundacji

§ 8

Władzami Fundacji są:

a) Zarząd Fundacji

b) Rada Fundacji

§ 9

Zarząd Fundacji

1. Zarząd Fundacji składa się z minimum dwóch osób.

2. Członków Zarządu Fundacji powołują Fundatorzy

3. Członkowie Rady Fundacji mogą pełnić funkcje Członków Zarządu.

4. Zarząd ze swojego grona wybiera Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu.

5. Zarząd może zostać odwołany przez Radę Fundacji zwykłą większością głosów.

§ 10

1. Do Zarządu Fundacji należy kierowanie Fundacją i reprezentowanie jej na zewnątrz.

2. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji, a w szczególności:

a) Uchwalanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji, przygotowywanych pod nadzorem Rady Fundacji.

b) Uchwalanie regulaminów, z wyjątkiem regulaminu pracy Rady Fundacji i regulaminu pracy Zarządu Fundacji.

c) Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji.

d) Przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji.

3.Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni do wykonywania pracy i obowiązków wynikających z zadań Fundacji.

4.Do podpisania umowy o pracę z członkiem zarządu organizacji uprawniony jest Prezes Zarządu.

§ 11

Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu.

§ 12

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych składać może każdy Członek Zarządu samodzielnie.

2. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch Członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

§ 13

Rada Fundacji

1. Rada Fundacji jest organem nadzorującym i inicjatywnym.

2. Rada Fundacji składa się z minimum 2 członków.

3. Radę Fundacji wybierają Fundatorzy i odwołują Fundatorzy.

4. Fundator może zostać członkiem Rady Fundacji.

5. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek ustąpienia, odwołania lub śmierci.

6. Członkowie Rady Fundacji pełnią swoje funkcje honorowo.

§ 14

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

2. Radę Fundacji zwołuje się na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.

3.W posiedzeniu Rady Fundacji mogą uczestniczyć przedstawiciele Zarządu Fundacji bez prawa głosu, z prawem wypowiadania się na temat przedmiotu obrad.

4. Uchwały Rady Fundacji zapadają jednogłośnie.

§ 15

Do zadań i kompetencji Rady Fundacji należy w szczególności:

1. Uchwalanie Regulaminu Pracy Zarządu.

2. Sprawowanie kontroli nad działalnością Zarządu Fundacji.

3. Rozpatrywanie rocznego sprawozdania Zarządu Fundacji i udzielania mu absolutorium.

4. Opiniowanie rocznego programu działalności Fundacji.

5. Wyznaczanie kierunków działań Fundacji i kontrola ich realizacji.

6. Występowanie z inicjatywą zmian w statucie Fundacji.

7. Przyznawanie i odbieranie tytułu Honorowego Donatora Fundacji, a także uchwalenie zasad dokonywania wpisów w Księdze Honorowych Donatorów.

Rozdział 4

Majątek Fundacji

§ 16

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500 zł (pięćset złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

2. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:

a) Darowizn, spadków, zapisów,

b) Dotacji i subwencji osób prawnych,

c) Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych

d) Dochodów z majątku Fundacji

e) Odsetek bankowych

3. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

§ 17

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.

§ 18

1. Dla realizacji swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją lub instytucją działającą w podobnym zakresie.

2. Połączenie z inną fundacją lub instytucją nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mogłyby ulec zawężeniu lub istotnej zmianie cele Fundacji.

3. Decyzję w sprawie połączenia Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji za zgodą Fundatorów.

§ 19

O likwidacji Fundacji decydują Fundatorzy na wniosek Zarządu Fundacji.

§ 20

Majątek Fundacji po przeprowadzeniu likwidacji zostanie przekazany, wedle wyboru Fundatorów, na rzecz innej fundacji lub stowarzyszenia o celach zbieżnych z celami Fundacji.